Pakalpojumi darba aizsardzības jomā:

 • Uzņēmumā esošās darba aizsardzības sistēmas audits*;
 • Uzņēmumā pastāvošo darba vides risku novērtējuma sagatavošana*;
 • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde*;

* minimālais pakalpojumu komplekts, slēdzot līgumu par darba vides risku novērtēšanu.

 • Darba vides iekšējās uzraudzības organizēšana;
 • Obligāto veselības pārbaužu sarakstu sagatavošana;
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta sagatavošana;
 • Darba aprīkojuma, kurš rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, sarakstu izstrāde;
 • Konsultācijas par individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli;
 • Darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana un aktualizēšana;
 • Ar darba aizsardzību saistīto rīkojumu u.c. dokumentu sagatavošana;
 • Uzņēmumam saistošo ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu saraksta sagatavošana;
 • Obligāto veselības pārbaužu karšu (norīkojumu) sagatavošana;
 • Darba aizsardzības zīmju izvietošanas izvērtēšana;
 • Darba vides indikatīvo mērījumu (temperatūra, gaisa kustības ātrums, gaisa mitrums, apgaismojums) veikšana;
 • Darba vides fizikālo faktoru (troksnis, vibrācija, putekļi, ķīmiskās vielas u.c.) laboratorisko mērījumu veikšana;
 • Darba aizsardzības pārbaužu veikšana uzņēmuma struktūrvienībās;
 • Instruktāžu darba aizsardzībā veikšana;
 • Uzņēmuma atbildīgo personu apmācība darba aizsardzības jautājumos;
 • Darba aizsardzības tematisko apmācību organizēšana;
 • Darbā notikušo nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana;
 • Uzņēmuma interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā;
 • Konsultācijas ar darba aizsardzību un darba tiesībās saistītos jautājumos;
 • Citi ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi, atbilstoši klientu pieprasījumam;
 • Darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšana būvobjektos;
 • Darba aizsardzības plāna izstrāde būvobjektiem.

Pieprasīt cenas piedāvājumu