Darba vides riski pastāv katrā darba vietā. Katra uzņēmuma lielākā vērtība ir tā darbinieki, tādēļ ir svarīgi nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.

Darba aizsardzība ir nodarbināto drošība un veselība darba vidē. Darba aizsardzība ietver saimnieciskus, sociālus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām visiem uzņēmumiem, iestādēm, nodibinājumiem, ja tiek nodarbināts vismaz viens darbinieks, ir jābūt izveidotai darba aizsardzības sistēmai, kurā ietilpst darba vides risku novērtēšana, konsultēšanās ar nodarbinātajiem un darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana.

Darba aizsardzības instruktāžu un darba vides risku novērtēšanu katram darba devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Pamatojoties uz darba vides risku novērtējumu, darba devējam jāveic nepieciešamos darba vides uzlabojumus, jānodrošina individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, jāapmāca darbiniekus.

Uzdot jautājumu: